Księgi Handlowe

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • monitoring należności i zobowiązań.

PKPiR

 • dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także  wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,

Kadry i płace

 • umów o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień lekarskich i innych,
 • ewidencji świadczeń socjalnych,
 • zeznań rocznych pracowników,
 • zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,
 • prowadzenia akt pracowniczych,
 • tworzenia zasad wynagradzania dla pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • tworzenia regulaminu pracy w oparciu o kodeks pracy.